«Gud Give» Island» en hurtig reise»

Johan Fredrik Bockelie :

Barken «Island» var blant de siste seilskutene hjemmehørende på Tjøme. Skuta var bygget i New York i 1840, men vi vet ikke noe om dens tidligste historie. I skipslistene er den oppført som eiet av Johan Fredrik Gjertsen fra Rød på Brøtsø, og den seilte mest mellom Norge og Belfast, eller England, oftest med plank og pitprops ( støtter til gruvegangene i engelske kullgruver). Denne reisen tok vanligvis 3-4 uker, avhengig av værforholdene. Ofte seilte de ut med trelast og tok ulike varer tilbake til Norge.

Vanligvis finnes det ikke mye detaljer omkring Tjømeskutene og deres historie, bortsett fra noen spredte opplysninger. For «Island»s vedkommende er en del brev bevart som beskriver noe av det som hendte på og omkring skuta. I 1886 var hun eid av et partsrederi bestående av Gjert Gjertsen, Johan Fredrik Gjertsen og Henrik Gjertsen, kanskje flere. Kaptein var Henrik Gjertsen, sønn av Johan Fredrik Gjertsen, min tippoldefar. Skipets historie før 1886 har vi lite kunnskap om.

På slutten av 1880 årene var mesteparten av de gode fraktene overtatt av dampskipene. Det hendte imidlertid at dampskipsrederne formidlet frakter som de selv hadde vraket, til seilskipsrederne. Seilskipenes problem var at de brukte lang tid på reisene. Inntjeningen ble derfor dårlig. Etter som tiden gikk ble dette problemet stadig større og flere og flere ga opp, eller seilte til skutene sank. De hadde for liten fortjeneste til å fornye skip og materiell. Da den siste generasjonen med seilskipsredere døde ut på slutten av 1800-tallet, forsvant også seilskutene, en etter en, mange forliste.

I de neste sidene skal det fortelles litt om barken «Island» og den informasjonen jeg klarte å få frem om dens siste år knyttet opp til Gjertsen slekten på Tjøme.

Våren 1886 ble «Island » gjort klar til å seile til Belfast i Irland med planker. Johan Fredrik Gjertsen hadde fått løfte av sin tilkomne svigersønn om støtte til utrustningen av skuta som Johan Fredrik’s sønn Henrik skulle seile. Brevet ble sendt til Kristiania fra Rød på Brøtsø:

Rød d. 15/3 86 Herr O. Bockelie
Ærede Ven.

Grundet paa Dit gode løfte om at vilde Laane mig Penge til Skibets udgifter, har jeg sadset derpaa og saaledes ikke hørt mig om andensteds men været Rolig i saahenseende. Da nu Tiden er nærmest at jeg tiltrænger Penge, tillader jeg mig med dette at bede Dig at sende mig med Din kjæreste Maren kr. 200. Dette bliver naturligvis forlidet for at faa Skibet ud herfra, da Mandskabet antagelig som sedvanlig vil have Forskud, men jeg vil nødig bede om formange paa engang og heller ikke tiltrengs flere før sist i denne maaneden, saa skal jeg heller tillade mig at skrive Dig til.– En venlig Hilsen fra

Din J.F.Gjertsen

Jeg har tænkt mig mulig at faa Island afsted sidst i denne eller første Dage af April, om ingen hindring intreffer..

Johan Fredrik Gjertsen fikk sine penger, og kom snart tilbake med forespørsel om fler:

Tjømø d. 1/4-86

Herr O. Bockelie, Kristiania

Gode Ven
Da det nu Lakker til at tænke paa at faa Skibet afsted tør jeg ikke opsette Længre med at tilskrive Dig, for ikke at komme i forlegenhed.-
Du var som Du Erindrer saa snild og lovede mig Penge til Skibets udstyr og Pris til Mandskabet, derfor maa jeg nu bede Dig om at sende mig Kr. 300 som jeg antager vil Rekke til, det er forskrækkelig vor mange Penge der altid skal til om Vaaren før man faar Skibene afsted, endskjønt man faar Provianten paa Credit. Jeg har havt et par man i arbeide ombord i hele Vinter, da det altid er noget at Lappe paa de gamle Skuder, saa de 200 Kr jeg fik tilsendt med Maren er nu snart gaaet.- Det er liden drygsel i kroner.- Det er mindre behageligt at bede Folk om Penge men saa Længe man blot kan holde sig indom Familien som jeg nu Begierer Dig for, gaar vel enda an. For kjære Bockelie jeg bliver nu gammel og intet at fortjene og Daarlige Udsigter saa maa Gud vide vad Enden vil Blive. Jeg er nu saa forkjølet at jeg ikke faar lov at komme ud af Døren, for her grasiner megen Lungebetendelse som er Dødelig, derfor frygter jeg. Sig mig naar Du skriver hva tid man venter Gjert tilbage da jeg vil tilskrive ham til.

Hilses fra din altid Hengivne

J.F.Gjertsen

Som vedlegg til brevet har Johan Fredriks datter skrevet :
… Her er mange folk ud og ind om Dagen thi Henrik hyrer til «Island». Meningen de skal afsted om en 8 dages tid. Pent Veir her men frygtelig føre …. Isen ligger ennu i sundet (Røssesundet). «Arctic» seiler imorgen. ….Maren

7. april sendte Ole ytterligere kr. 300,- til sin tilkomne svigerfar for å hjelpe ham med å få skipet seilklart, og 5 dager senere sendte J.F.Gjertsen følgende brev til Ole :

Rød 12/4-86
Kjære Bockelie
…..Ha tak for Pengene. Venlig hilsen fra din Svigerfar skal blive.

J.F.Gjertsen

Etter at datteren Maren hadde giftet seg med Ole Bockelie ( den 24. april 1886) sendte Johan Fredrik Gjertsen en rekke brev til datteren. Det første lyder som følger:

Rød d. 13/5- 86
Min Kjære Maren
….Jeg kan vel ikke Tro Du har glemt at bede Bockelie at sende mig de 280 kr. han lovede mig til Troes. Jeg vil haabe Di kommer med Posten paa Løverdag, for Mandag kl. 7 kommer Kjærringene, og har jeg Dem da ikke ferdig er jeg Lurt.- Jeg seer at Gram paa Slangeby (?) er kommet til Quebek med 28 Dagers Reise. Han gik herfra 4 Dage føre Island, saa jeg vil haabe at see ham med det første.- Her forøvrigt intet nyt som er at Tale om. …Hils O. Bockelie saameget fra mig, og N.E.B. og atte alle ere Friske Her, mangler Contant uden Penge.

Venlig hilsen fra Din fader J.F.Gjertsen

Ole Bockelie har derfor sendt svigerfaren ytterligere penger til å dekke driftskostnadene for skuta, og vel en uke senere kommer følgende brev tilbake til svigersønnen:

Jeg erkjenner at have bekommet til Laans af Hr. O. Bockelie Kr. 280,-

Rød, Tjømø d. 21. Mai 1886

J.F.Gjertsen

Island kom inn til Chatham ved Themsen i midten av mai, sannsynligvis har de tatt med planker fra Norge. Det var vanlig at de enten hentet plankene i Fredrikstad eller i Drammen. Vel fremme i Chatham skrev Henrik Gjertsen, kapteinen ombord, brev til sin svoger fra England:

Island i Chatham N.B. 23.mai 1886

Kjære Svoger Bockelie!

Af Faders Brev hørte jeg at Deres Bryllup var den 2 den Paaskedag, det var ergerligt for mig at jeg ikke var hjemme men hvad kan dermed gjøres? Jeg bringer Dig og Maren min hjerteligste lykkeønskning og min Gratulation, og haaber at Du maa leve lenge og lykkelig med din Brud og Hustrue.
Vad mig angaar har jeg intet at sige, vi ligger nu og laster men idag er Søndag imorgen 24de er Dronning Victorias Gebursdag og da er heller intet arbeid her.
Vi havde en hurtig og pen Reise over blot 29 Dage og nydeligt Veir.
Hils Nils og Ellen fra mig, og ver Du samt Maren paa det hjerteligste hilset fra mig, haabende at se Eder igjen til Høsten Glade og tilfred tegner jeg med Agtelse
din Svoger

H.F.Gjertsen

P.S.
Lev vel og bed Maren sende mig et Brev til Belfast.

hilsen

Henrik

Fra Chatham ved Themsen gikk reisen videre til Belfast, sannsynligvis rundt sør-England. Vi vet ikke om de hadde last fra Chatham til Belfast, men antar at så er tilfelle.
6. juni sender Johan Fredrik Gjertsen følgende brev til sin datter Maren, hvor det er noe informasjon om «Island»:

Rød 6/6-86
Kjære Maren

Først aflegger jeg min tak til Dig og Bockelie for mit Ophold hos Eder. Vi var i Sundene kl. 12 og kom Hjem kl. 3.
…. Jeg fik Brev fra Henrik Torsdag. alt vel. ….. En venlig hilsen til Dig Bockelie, Nils og alle fra mig, Mamma og Besse (?)

Din Fader JFG

Dette kan bety at «Island » har kommer frem til Belfast, og at brevet fra Henrik ble sendt derfra, men det er også mulig at Henrik sendte brev til sin far fra Chatham samtidig med brevet til søsteren og svogeren omkring 23.mai og at det er dette brevet det refereres til.

Den videre seilasen i året 1886 vet vi ikke noe om, men sannsynligvis har «Island» seilt fra Belfast tilbake til Norge med varer fra Irland og kanskje også kull fra Skottland. Gjertsen slekten hadde et hus i Skilburness Hydro, 25 km vest for Carlisle i Cumberland, nordvest England. Det er rimelig å tro at dette kunne ha vært en base for dem på deres reiser.

På høsten har Henrik sannsynligvis seilt til Irland igjen, men opplevde problemer langs vestkysten av Skottland. Han har sendt et telegram til sin far 6. november etter at de hadde hatt store problemer med været. Johan Fredrik Gjertsen sendte et referat fra dette telegrammet til datteren Maren og sin kone Rise Marie. Rise Marie har sannsynligvis vært på besøk hos datteren i Kristiania:

Rød den 7/11,86

Kjære Kone og Børn,
Dette for at sige Dere at jeg igaar fik Telegram fra Henrik sendt fra en Telegrafstation som heder Portaskaig, men ingen afgangstid, som Lyder saa: Island ankommen Islay Sørend Orkan alt vel Gjertsen. Disse steder kunde vi ikke finde, og kunde ikke tenke Os vor Di var Da jeg ikke kunde finde Dem i mine Karter, jeg sendte August til Olsen og bad om oplysning og fik det svar at han skulde se efter paa Contoret Kl. 4. Fredrik gik dertil men fantes ikke paa Kartet hvor alle Verdens Telegrafstationer er anført saa Ligemer. Fredrik til at Lede i en Bog paa Contoret og Fant et Amth som heder Ecosse, hvori er et Sted som heder Portaskaig. Dette Amth Ligger paa Fastlandet Nordenfor Irland, og udenfor ligger en Øe som heder Islay 15 Mile Nordenfor Belfast. Ordet Sørend, forstaar vi maa betyde Sydenden af Øen følgelig har Orkanen været fra Sydvesten som er stik imod fra Nordenden af Irland til Belfast. Dere kan tro jeg var urolig og Engstelig, men er nu tilfreds at han er kommet saa nær, saa Island med første NW eller Nordlig vind vil være paa Lossested af……. Jeg var bange for at det var et Sittehol Vestenfor Irland som Di var kommet ind i saa kunde De faa en Lang Liggen. Havde H (enrik) skrevet Islay øens Sydenside, istedetfor Sørend, havde vi saa strax forstaaet det for vi fant strax Øen Islay som ligger 5 Mile Nordvesten for Skotland, men det var ordet Sørend som vi antok for stedets navn. Lev vel kjære Kone og Børn og være Dere hele Flok meget hilset fra Os alle, giv Ragnhild en Kys fra Bestepappa.

J.F.Gjertsen

Henrik ankom til Port Askaig, på østsiden av Islay, en av øyene sydvest i Skottland. Han hadde seilt langs vestsiden av Skottland ned mot Belfast med planker, og ankom omkring 7. november. Mens Henrik var på vei til Belfast har faren Johan Fredrik Gjertsen forsøkt å få frakt for sønnen og skuta . Sannsynligvis har han klart å få et mulig oppdrag på frakt via skipsreder Wilhelmsen. Han sender derfor en vurdering av mulige kostnader og inntekter for en transport av planker fra Pensacola i Florida til Antwerpen i Belgia. For at dette skal lønne seg, må de ta frakt over Atlanteren. Johan Fredrik Gjertsen sendte oversikten til sin datter forat hun skulle vise dette til Gjert Gjertsen, bosatt i Kristiania og medeier i skuta. Vurderingene følger i brevet:

Rød den 8/11,86

Kjære Maren.-
Da jeg ikke ved om Gjert er ankommen faar jeg skrive til Dig og bede Dig at vise ham dette naar han kommer.-
Jeg fik idag beskjed om fra Wilhelmsen han byder 87/6 pc fra Pensacola til Antwerpen paa Planker og Bord, men vil intet gjøre før jeg faar høre hans Mening herom. 82/6 til London samme slags last. Jeg er tvilraadig, og ingen at Raadføre mig med, men Gjert vil vel kunde træffe Skibsføreren eller andre som kjender til denne fart.- Jeg vil her opsette min beregning over de Udgifterne som jeg tror vil indgaa.-

(Oppstillingen er blandet mellom kroner og pund. I beløpene inngår assuranse for skipet, lønn til mannskapet med kr.2700 (5 mann), utgifter i Pensacola og Antwerpen, samt fraktinntektene av 230 planker a vel 87 pence. Skissen konkluderer med):

Netto i behold : £ 194-8skilling. (Det tilsvarte omkring kr.4000)

Dertil kommer skibets slitasie.

Efter denne beregningen synes mig det bliver lidet i behold om ei alt gaar vek som vi jo alle Tider haaber naar man gjør en Løselig beregning, men muligens Skibet kunde laste mere og udgifterne dermed minskes i Pensacola det er noget jeg ikke kan have nogen mening om , da jeg er ukjendt dermed. Dette maa Gjert kunne faa Rede paa . Saa fort han kommer maa Du vise ham dette og bede han at svare mig herpaa, da Wilhelmsen beder om idelig Svar, som jeg ikke vil give ham før jeg seer fra Gjert for vi bør være Enige om en saadan Afaire.- Jeg sendte Fredrik ud til Kjøbmandsskjær for at Telefonere til Wilhelmsen, at han for vente til jeg faar svar fra Gjert.–
Kl.5 E.m. nu som jeg Presiserer dette kom der Telegram fra Henrik. Telegraferte i Belfast Kl. 1 E.m. idag, med et Ord: ankommene, saa havde De da været paa Lossestedett, Det som ere inderlig vel.-
Intet videre idag. Vi hilset Dere alle igaar og atter idag saa det er en svær hilsen.
Lev vel allesammen
Din fader JFG.-

Kjære Gjert.-
Jeg faar Gratulere Dig paa forhaand, for jeg har høret at Du skal komme et Skridt høiere ombord i Skandia, venlig hilsen
JFG

Da jeg kom over til Rolfsen med Brevet, fik jeg Brev fra Wilhelmsen hvori han siger:Læg tømmeren paa Dekket. Tror Du Gjert, vi kunde have £ 200 i fortjeneste, var det jo gaat at Tage mod for, men ogsaa bliver vanskelig at komme Hjem saa Lang vei nu Høstedags, men som Du synes. Det er Skrevet uden Briller . JFG

Henrik kom som nevnt over til Belfast i Irland 7. november etter en strabasiøs tur. Han sendte et brev til sin søster Maren som følger nedenfor. Det er tydelig at norske skipsmeklere har vært lokalisert mange steder. I Belfast var det en som het Th. Throndsen.

Belfast 18de November 1886

Kjære søster Maren!

Dit sidste brev som jeg fik fra dig takker jeg saa meget for det er saa hyggeligt at høre lidt fra dig for du har altid saa meget interessant at fortelle mig om. Hvorledes lever min kjære Ven Bockelie er han frisk og ved godt humør. Vi er nu snart udlosset, men bliver vist her flere dage derefter da Kjøbmanden er lidt af en smule Kjeltring og gjerne vil holde skutene her til han faar maalt lasten og vil ikke før det betale Fragten. Jeg har en ting at bede dig og Bockelie om kjære Maren og haaber ikke at du vil ei heller Bockelie vil afslaa min bøn. Min Megler her, en Skibsreder Throndsen fra Grimstad som har bod her i flere Aar, har en ung Datter paa 14 Aar som skal til Norge for at Konfirmeres samt uddanne sig videre i Pianomusik fast hun er allerede en Kunstner nu. De har været saa hyggelige og gode mod mig, og igaaraftes da jeg var derude var Moderen saa lei, for hun var bange for at sende hende til folk hun ikke kunde stole paa og til familie i Grimstad kunde hun ikke sende hende for hun var da bange for at faa hende igjen udskjemt. Vis det er dig mulig saa tag hende i dit Hus og Du vil i hende finde den mest elskverdige Pige af Verden hun vil blive til Hygge og tidsfordriv baade for dig og Bockelie, og hvis Du kan saa ver saa snild at skrive til Throndsen og opgiv hvormeget Du forlanger pr Maaned for at føde hende og passe hende og lære hende en smule Husholdning og lade hende være behjelpelig i Kjøkkenet saa hun kan lære. Skole og Musik kommer udenom, men Du faar vel velge hvad som er bedst for hende. Du vil ikke angre paa at ta hende og Du vil faa meget hygge af hende hun er dannet og fin men skal være mere fin enda, men Familien helt igjennem er som hjemme paa Rød, Fruen Syer og arbeider og faderen, Sønnen og Datteren og jeg spiller Vist om aftenen, og hvad kosten angaar er det almindelig norsk levemaade. Vil Du være saa snild og skrive et Brev til Frue Throndsen og sige hende hvad Du vil, og hvad Du kan ta hende for, familien er ikke saa grundrige saa Du faar ikke være saa stri i betalingen kjære Maren. Hils Bockelie paa det hjerteligste Nils, Lars ,Elen, Bøe og Lena, Gjert og alle og ver Du og din mand meget hilset fra din Henrik.

Adressen er Fru Throndsen Avondale Villa Blumfield Belfast Irland. Brevet er avsendt på brevpapir med fortrykk fra Th.Thronsen. Henrik har sendt brevet fra Villa Blumfield.

Den 19. november skrev Johan Fredrik Gjertsen fra Rød :

Kjære Maren-

Rise beder mig jeg vil Skrive Dig, men hvad skal jeg finde paa.-
Jeg hører idag af Maries Brev fra Hendrik at de havde hatt et forskrekkelig Veir og var Døden Temelig nær. Mandskabet ver Rent fortvivlet, men kom lykkelig ind mellelm Øerne ved Islay og fik ankret. Di havde lidet haab om Redning, men Gud var med Dem. Et barkskib og 3 de Skonerter Strande nogle faa af Mandskaberne ble Redet. -Island Laa vadere i 3 Dage før Henrik kunde komme i Land med Telegram, 21 Dages Reise dertil.- I Belfast Trode Nils det var Island som var strandet saa Di blev forundret da Skibet kom dertil.- Jeg har Telegraferet og bedt ham slutte for Kul ud Planker tilbage. Henrik siger Fragterne er dårlige, men vi er lig Sæbus ikke bunden som vi er glad for. Hermed følge 27 Kr til Melsekken, som Gud skal vide er betalt efter Priserne nu. Hendrik siger i Maries Brev at han Tror ikke han kan faa Kulfragt uden at Kobbre, som jeg er Lei for, men det er ikke godt for mig at bede ham gaa til den store udgift, naar jeg ikke har Gjerts Samtykke, men det bliver et stort Tab ikke at faa Kul ud da man kan Regne paa en Fragt af £ 600 som er en god Støtte til Trefragten. Det er bedrøveligt at Gjert er saa Langt fraværende- mere ved jeg ikke nu at fortelle. Lev vel oppe i Luften. Hils Bockelie Nils, ja alle fra Os. Vi lever som vanligt. Du hilses fra Din Hengivende Fader

J.F.Gjertsen

Naar Du Skriver da Sig mig vilken Compas Streg Fiske Boersen og Bygningene til Gaden Ligger. Di Ligger vel i en og samme Linie.

Etter å ha losset planker i Belfast ble det besluttet at «Island» skulle reise til Troon i Skottland for å laste kull. Kullet skulle fraktes til Trinidad, slik at man slapp å seile i ballast over Atlanteren. Fra Trinidad skulle turen gå til Pensacola i den nordlige delen av Florida.

5.desember skriver Johan Fredrik Gjertsen til Ole Bockelie :

Rød, d. 5.12,86

Kjære Svigersøn Bockelie
……..Jeg har endu ikke hørt Island er kommet til Troon hvor de skal tage Kulene for Tinidad saa han har en Frygtelig Lang Liggen i Belfast, og saa vit jeg forstaar bliver nok Remissen Liden saa det seer Daarlig ud til at faa afbetalt paa min Gjeld til Dig, men faar haabe paa Lit Remisse naar han kommer frem til Vestindien. Saa Du faar have tolmodighed. Jeg Tænker at faa en pen Regning efter hans udgaaende, naar der skal Provianteres for 6 Maaneder. Ja Gud give Island en hurtig Reise, kunde det være Haab om en Liden Fortjeneste, for dette bare bliver det ingen Fortjeneste, men jeg er ikke alene derom.- Ja lev vel, hils min Kjære Maren og Nils, en gledelig Jul ønskes Dere alle,-
Du hilses fra Din Hengivne J.F.Gjertsen

Den 12. desember skriver han:
…..- Island er endelig kommend til Troon og laster.-
Jeg Telegraferede sidste gang til Hendrik Torsdag og bad han slutte Pensacola 87/6, men det er umulig sier han. Lev vel. En glædelig jul ønskes Eder alle. J.F.Gjertsen

Troon er en havneby SW for Glasgow, nær Ayr, hvor de tok inn kull som ble fraktet til Trinidad. Denne type last var ikke særlig inntektsbringende, og hørte til de dårligste betalte frakter en kunne få. Det var vanlig for seilskutene i slutten av seilskute tiden å bare få slike frakter. Skutene ble svært skitne etterhvert, og kullene kunne ofte forskyve seg. Det kunne være farlig, særlig i dårlig vær. Likevel var det viktig ikke å seile i ballast tvers over Atlanteren. Noen intekter var bedre enn ingen. De fikk omsider frakten til Pensacola, men det tok sin tid.

Overfarten til Trinidad og hva som hendte videre vet vi ikke mye om. Sannsynligvis har de kommet seg av gårde fra Skottland rett før jul, og tilbrakt juletiden i sjøen.

1887

Tidlig på året sendte Johan Fredrik Gjertsen et brev til datteren Maren. Det er ingen dato på brevet, men det er sannsynligvis skrevet en gang i midten av februar 1887.

Lørdag Kl. 101/2 f.m.
Min Kjære Maren.

…..Jeg er lei for at ikke Skibshandelen gikk i orden, da G(jert) siger han vilde saa gjerne have den Prektige Skute til spotpris. Det var besynderligt at ikke saa mange tilsammen kunde opdrive saa mange Penge. Det vil ingenting gaa i orden for Gjert. Alt hva han Spekulere paa gaa i Staa.-
Hendrik kom da endelig tilsøs den 7de.-
…Forresten har jeg ikke noget Nyt at fortelle Dig. Det siges at Endresen har Solgt Eliden for 2000 kr. Fredrik har vore ombord i Isbjørnen et par døgn. .. Jeg slutter nu med den venligste hilsen til Dig, Bockelie, til Nils og glem ikke at hilse alle mine Brøder, store og smaa.-
Lykke paa Din farlige Reise ønskes af Din altid hengivne Fader

J.F.Gjertsen

Jeg seer Skjelden noget til Gjert. sig mig vad han spikulerer paa nu.

Brevet er skrevet etter 9. januar 1887.
Naturlig nok ventet alle i spenning på å høre nytt fra ”Island,” men det varte og det rakk. I slutten av februar sendte JF Gjertsen et brev til datteren for å oppdatere henne:

Rød d. 27/2,87 Kjære Maren,

…… Fredrik skal Seile Torsdag d 3de. Endnu intet hørt fra Hendrik. Ei heller fra Nilsens Skib vidfarne …. Gogstad som skulde til samme Sted, den gik fra Troon 14 dage a 3 Uger før Island.- …. Lev vel hils Bockelie og Nils, ligesaa til Bøe’s hele Flok samt Lena og Ragnhild og Du hilses mange gange fra Din kjære Fader
J.F.Gjertsen

På grunn av de store avstandene var det problem med brevskriving . Den 4. mars skriver J. Gjertsen i et brev til datteren Maren at han ennå ikke har hørt noe fra «Island», men i brevet fra 25.mars er det nyheter:

Rød d.25/3,87
Min Kjære Maren,
….igaar fik jeg Brev fra Hendrik. Han kom til Trinidad den 25. f(orrige)m(aaned), alt vel. Brevet er skrevet d.4de dennes. Han siger skibet er halvlosset. Han kunde ikke skrive før, da posten gaar blot hver 3de Uge….. L(ars) B(ockelie) G(jertsen) tilsøs onsdag.- Fra Gjert har jeg intet hørt. Sig mig vad Dag han gik fra Hamborg.
Hils til Bøses og vær Dere alle fire hilset. Venlig hilsen fra Os

din fader

J.F.Gjertsen

En Valbaad er Forlist ved Mandal. 46 Mand omkommen 2de Reddet. Mand til Rikart Larsens Datter vek-hjem i Sandefjord.

Fra brevet ser det ut til at det har tatt omkring 2 måneder å seile fra Skottland til Trinidad. Vindene vinterstid har sikkert gjort det vanskelig å finne en bra kurs, og kanskje har de måttet seile ganske langt sør for ikke å få vinden rett imot.

Island har sannsynligvis kommet tilbake til iløpet av høsten, og brevet som ble sendt 6. august 1887 fra Rød kan tyde på det.

Rød d. 6/8 87
Min Kjære Maren,

Tak for Dit Brev ad 4de dennes. ….Jeg er aldeles ude af Homør, ikke saa meget for alt det Støy i Huset, som for jeg er aldeles blottet for Penge og har lidet haab om at faa mere fra Island en vad jeg har ubetalte Fordringer i Assuransie, saa den bedrøvelige Pensacola Tur er til Stort Tab saa der bliver intet at leve af. Ei heller at betale paa Gjeld. Jeg tænker saa meget paa min Gjæld til Bockelie, Jeg tænker han bliver saa ond paa mig da han nu selv trenger Penge som vil blive svert uhyggeligt. Men i al Værden skal jeg gribe til. …..Jeg har endnu intet sluttet for Island. Alt er Daarligt og uantageligt.-
……. Hils Bockelie og Nils og Tulla er endnu for ung til at modtage hilsener. Lev vel og være Du meget hilset fra Din bedrøvede Fader.

JFG.

Skuta seilte fra Pensacola til Antwerpen, derfra via Helsingør til Norge. Den ankom Norge sansynligvis tidlig i oktober 1887 og hadde vært på reise i ett år, uten at det ble noen fortjeneste. Det var derfor ikke lett å utruste skuta for en ny sesong!

1888.
8. januar 1888 kjøpte Ole Bockelie vin fra sin svoger Henrik Gjertsen. Han hadde tatt dette med seg fra sin reise med «Island». Det virker som om det ikke var uvanlig at kapteinene hadde med seg en del varer hjem fra reisene sine, som de enten benyttet selv, eller solgte til venner og familie.

Det virker som om ”Island” reiste ut igjen våren 1888, muligens til England eller Belfast som vanlig. Da Johan Fredrik Gjertsen døde høsten 1888 ble skipet solgt, og kapteinen Henrik flyttet til Kristiania med familien.

Skroll til toppen